Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Amazone Retail, gevestigd aan de Nieuwe Charlesburgweg 132, Paramaribo, Suriname, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. KKF nummer: 31399.
 3. BTW-nummer: 2000006302
 4. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 5. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 6. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 7. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
  In geval van wanbetaling van de klant heeft Amazone Retail behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 3. Je dient je aan de Amazone Retail verschuldigde bedragen als gevolg van een online bestelling te voldoen op de betalingswijzen, zoals vermeld op de Website.
  Betaalmethoden:
  - Contant bij levering; in munten en biljetten
  - Pinpas bij levering; mobiele pinapparaten
  - Tulip Gift Cards bij levering
  - Bankoverschrijving; via internetbankieren of de mobiel bankieren-app.
  - Uni5pay+ & Mopé: mobile Wallet; mobiele betaaloplossing
  De levering zal pas plaats vinden nadat het verschuldigd bedrag reflecteert op de bankrekening Amazone Retail. Om het proces te bespoedigen kan je ons een bewijs van bankovermaking doen toekomen.

Artikel 5 - Coupon

 1. De aard, duur en vervaldatum van een coupon en de overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting van de kortingscode. ledere couponcode is gedurende een bepaalde periode geldig; na deze periode kan de couponcode niet meer worden gebruikt.
 2. De couponcode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en de waarde van couponcodes kunnen niet worden ingeruild voor geld.
  Iedere (poging tot) Fraude of andere niet-toegestane handelingen worden geregistreerd en kunnen ertoe leiden dat het gebruik van couponcodes kan worden ontzegd.
 3. Per Bestelling kun je slechts één (1) couponcode gebruiken. De coupon code wordt na eenmalig gebruik gedeactiveerd.

Artikel 7 - Afbeeldingen

 1. De afbeeldingen van de producten en de eventuele verpakking in onze webwinkel zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. De producten kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen die in de webwinkel worden getoond.

Artikel 6 - Bestelling

 1. Amazone Retail bied je de mogelijkheid om te kiezen binnen welke tijdsperiode je, jouw bestelling laten bezorgen. Aan het reserveren van een bepaalde tijdsperiode kunnen kosten verbonden zijn, welke kosten duidelijk zijn vermeld op de website.
 2. Indien je hebt gekozen voor bezorging, wordt de bestelling binnen de overeengekomen tijdsperiode op het door jou opgegeven adres bezorgd. Op de bezorging zijn de op de webwinkel vermelde bezorgkosten van toepassing. Amazone Retail spant zich in de bezorging op dat tijdstip, althans binnen de overeengekomen tijdsperiode te bezorgen. Indien bezorging om welke reden dan ook niet binnen de betreffende tijdsperiode kan plaatsvinden, zal de bezorger trachten met jou contact op te nemen om een nieuwe afspraak te maken. Je kunt Amazone Retail niet aanspreken op het niet of te laat bezorgen van de bestelling.
 3. Levertijden in offertes/facturen zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schiftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien je niet in staat bent de bezorging te ontvangen binnen de betreffende tijdsperiode, kan jij of zal Amazone Retail contact met je opnemen om een nieuwe afspraak te maken. Amazone Retail behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren, indien deze niet kunnen worden afgeleverd aan het opgegeven adres, bijvoorbeeld omdat je niet thuis bent en/of er geen nieuwe afspraak tot bezorging kan worden gemaakt.
 5. Het is niet toegestaan meerdere bestellingen per dag op 1 adres te laten bezorgen. Amazone Retail behoudt zich in dit geval het recht voor de bestellingen te annuleren.
 6. Bij de levering van de bestelling zal de bezorger van Amazone Retail een legitimatie vragen aan diegene die de bestelling aanneemt, indien de bestelling alcoholhoudende producten, tabaksproducten of medicijnen bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven zoals aangegeven in Artikel 12.

Artikel 8 - Verzending en volgen

 1. Mijn account op de webwinkel: De status van je bestelling kan je bekijken op de website of kan je contact met ons opnemen met jouw klantnummer/factuurnummer of naam.

Artikel 9 - Prijsbeleid

 1. Amazone Retail doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. Het kan echter voorkomen dat prijzen van producten onjuist worden weergegeven. In beginsel zijn de prijzen leidend die worden getoond op het moment dat je een bestelling doet. In een aantal hieronder vermelde gevallen kan de prijs bij het afhalen en/of bezorgen van producten echter (enigszins) afwijken van de prijs ten tijde van de bestelling.
 2. Actieprijzen gelden gedurende de aangegeven periode. Om te profiteren van een actie moet het moment van afhalen en/of bezorging binnen de actieperiode vallen. Indien je een moment van afhalen en/of bezorging kiest dat na de actieperiode valt, geldt de actie niet meer en wordt bij het doen van de bestelling de normale prijs in rekening gebracht.
 3. Voor alle producten geldt dat je de prijs betaalt die het artikel op het moment bezorgen van jouw bestelling kost en zoals op de factuur is aangegeven.
 4. Voor acties geldt OP=OP. Verder bestaat de mogelijkheid dat aan bepaalde acties beperkingen worden gesteld ten aanzien van de hoeveelheid producten die kan worden afgenomen.

Artikel 10 - Retourneren

 1. Bij levering worden geen producten geretourneerd die in goede staat verkeren, of ook wel in originele staat; niet beschadigd, niet vies en niet incompleet.
 2. Ben je niet tevreden over je online aankoop? Dan kun je het product, binnen 3 werkdagen dagen, retourneren op vertoon van jouw bon. Let wel: het product dient zich in dezelfde staat te verkeren als toen die gekocht werden. Neem dan eerst contact op met de webwinkel. Het team gaat je doorgeven welke dag en tijdstip je kan langskomen om het product(en) te retourneren.
  Uitzondering:
  Is het product beschadigd, vies of incompleet? Dan is sprake van een ondeugdelijk product (buiten uw schuld). Deze producten worden gelijk geretourneerd.
 3. Het kan voorkomen dat producten bij het open maken rijstmeelkevers, meelmotten en graanklanders, schimmels of spinrag bezitten. Je dient dan binnen 7 werkdagen met vertoon van jouw bon contact op te nemen met de webwinkel. Het team zal je doorgeven welke dag en tijdstip je kan langskomen om het product(en) te retourneren.
  Advies:
  Bewaar graan producten in goed sluitende voorraad bussen en controleer de voorraad regelmatig. Bewaar granen en graanproducten koel, donker en droog. Zo blijven ze het langst houdbaar. Goede plekken zijn: een voorraad kast, een trapkast of bijkeuken, liefst laag bij de grond.
  Ruim gemorst voedsel altijd direct op en leeg de vuilnisbak regelmatig. Gebruik een vuilnisbak met een deksel erop die goed afsluit. Ratten, muizen, insecten en kakkerlakken komen af op de geur van vuilnis.

Artikel 11 - Beveiliging

 1. Je bent zelf, in alle opzichten, verantwoordelijk voor het gebruik en beschermen van jouw inloggegevens die zijn aangemaakt voor het gebruikmaken van de webwinkel. Je mag deze informatie niet delen met of overdragen aan derden. Amazone Retail adviseert onmiddellijk contact op te nemen met ons indien ongeautoriseerd gebruik van jouw gegevens of elke andere inbreuk op de beveiliging van jouw gegevens in de webwinkel van Amazone Retail onder jouw aandacht komt.

Artikel 12 - Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat zo een gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 13 - Leeftijd

 1. Voor het aanschaffen van bepaalde producten geldt een minimumleeftijd. Het is niet toegestaan producten aan te schaffen als je de vereiste leeftijd daarvoor nog niet hebt bereikt.
 2. Ten aanzien van de aankoop van alcoholhoudende dranken en tabak geldt dat je ten minste 18 jaar moet zijn. 
 3. Amazone Retail is gerechtigd om je bij het afhalen en/of bezorgen van je bestelling te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien je geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, kan Amazone Retail jouw bestelling niet (mee)geven.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

 1. Amazone Retail behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, facturen etc.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazone Retail (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 15 - Misbruik

 1. Indien Amazone Retail heeft geconstateerd dat je misbruik maakt van de Website is Amazone Retail gerechtigd jouw Account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen. Indien misbruik zich vaker voordoet, is Amazone Retail met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving gerechtigd je op een zwarte lijst te plaatsen.

Artikel 16 - Overige

 1. Amazone Retail behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.